آتش بندی

آتش بندی در نقاط حساس سازه های فلزی ، صنعتی ، ادارات و هتل ها و …

۵- آتش بندی
۵-۱ آتش بندی سینی های کابل
۵-۲ آتش بندی در نقاط حساس سازه های فلزی ، صنعتی ، ادارات و هتل ها و ….
۵-۳ آتش بندی اطاقهای کنترل
۵-۴ آتش بندی تابلوهای برق
۵-۵ اجرای بتن های نسوز
۵-۶ اجرای رنگ های نسوز

 

 

IMG_3808

IMG_3809

IMG_3810

IMG_3812

 

آتش بندی

آتش بندی

آتش بندی

آتش بندی

آتش بندی

آتش بندی

آتش بندی