اجرای پلی یورتان ها

اجرای پلی یورتان ها در کف های سالن های تولید، انبارها و پارکینگ ها

۹- اجرای پلی یورتان ها
۹-۱ اجرای پلی یورتان ها در کف های سالن های تولید، انبارها و پارکینگ ها
۹-۲ اجرای اپوکسی ها ها در کف های سالن های تولید، انبارها و پارکینگ ها

اجرای پلی یورتان ها

اجرای پلی یورتان ها