انجام تعمیرات

تعمیر و بازسازی سازه های فلزی آسیب دیده

۱- انجام تعمیرات

۱-۱ تعمیر و بازسازی سازه های فلزی آسیب دیده

۱-۲ تعمیر و بازسازی سازه های بتنی آسیب دیده
۱-۳ تعمیرات اساسی ساختمانهای صنعتی ، اداری ، هتل ها و….

 

انجام تعمیرات

انجام تعمیرات

 

انجام تعمیرات

انجام تعمیرات

 

انجام تعمیرات

انجام تعمیرات

انجام تعمیرات

انجام تعمیرات

 

تعمیرات پاتیل سرباره

تعمیرات پاتیل سرباره