برش بتن

مغزه گیری بتن مصلح با استفاده از دستگاه گرد بر با قطر ها و عمق های متفاوت

۷- برش بتن
۷-۱ مغزه گیری بتن مصلح با استفاده از دستگاه گرد بر با قطر ها و عمق های متفاوت
۷-۲ برش بتن با استفاده از دستگاه وایرسا (سیم برش الماسه) به هر عمق و قطر و ارتفاع
۷-۳ برش بتن با استفاده از دستگاه وال سا (برش دیسکی) تا عمق ۱۰۲ ساتنتی متر
۷-۴ اسکن کردن بتن به منظور برش کمترین حجم آرماتور برای جلوگیری از آسیب دیدن سازه

 

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن

برش بتن