سیل بندی

سیل بندی اطاقهای کنترل از نظر صدا و گرد و غبار

 

۶- سیل بندی
۶-۱ سیل بندی اتاقهای کنترل از نظر صدا و گرد و غبار
۶-۲ سیل بندی محافظ تابلو های برق که میبایست در دمای ثابت کار کنند