مقاوم سازی

مقاوم سازی با استفاده از FRP (الیاف کربنی)

 

۴- مقاوم سازی
۴-۱ مقاوم سازی با استفاده از FRP (الیاف کربنی)
۴-۲ مقاوم سازی با استفاده از روش ژاکتینگ
۴-۳ مقاوم سازی با استفاده از روش تزریق
۴-۴ مقاوم سازی با استفاده از روش تعریض (ازدیاد حجم)
۴-۴ مقاوم سازی با استفاده از روش ترکیبی

مقاوم سازی

مقاوم سازی

مقاوم سازی

مقاوم سازی

مقاوم سازی

مقاوم سازی

مقاوم سازی

مقاوم سازی

مقاوم سازی

مقاوم سازی