Tell

دفتر: 03152637790
همراه: 09133108775
ایمیل: Info@tto-co.com
برش بتن

برش بتن

مغزه گیری بتن مصلح با استفاده از دستگاه گرد بر با قطر ها و عمق های متفاوت
+ ادامه مطلب